Irmã Maria Antonia Pereira Sousa – 21/11

Irmã Maria Antonia Pereira Sousa

 Nasc.: 21/11/1968

1ª Profissão: 25/01/1998

Profissão Perpétua: 30/05/2004