Irmã Maria Delma Pereira Lima – 19/10

Irmã Maria Delma Pereira Lima

Nasc.: 19/10/1977

1ª Profissão: 23/01/2000

Profissão Perpétua: 01/07/2006